Шинэ

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар явуулж буй олон нийтэд зориулсан сурталчилгааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор явуулсан

“Боловсруулсан түлшний талаарх гэр хорооллын оршин суугчдын ойлголт, мэдээллийн сувгийн талаарх судалгааны тайлан ба нарийвчилсан төлөвлөгөө”

2014/10/01      

image description

Түлшний нийлүүлэлтийн сүлжээний үнэлгээний тайлан

Түлшний нийлүүлэлтийн сүлжээний үнэлгээний тайлан

2014/10/01      

image description

“Боловсруулсан түлшний стандартын зарим асуудлууд” сэдэвт хэлэлцүүлгийн тайлан (Ажлын даалгавар # 3.5.6)

“Боловсруулсан түлшний стандартын зарим асуудлууд” сэдэвт хэлэлцүүлгийн тайлан (Ажлын даалгавар # 3.5.6)

2014/10/01      

image description

Боловсруулсан түлшний чанарын шинжилгээ ба холбогдох сургалтын тайлан (Ажлын даалгавар # 3.5.1-3.5.5, 3.5.8)

Боловсруулсан түлшний чанарын шинжилгээ ба холбогдох сургалтын тайлан (Ажлын даалгавар # 3.5.1-3.5.5, 3.5.8)

2014/10/01      

image description

“Цэвэр агаарын сан”-гийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль дүрмийг дагаж мөрдөх үйл ажиллагаа, зөрчлийг шийдвэрлэх арга зам сургалтын тайлан (ажлын даалгавар3.4.17)

“Цэвэр агаарын сан”-гийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль дүрмийг дагаж мөрдөх үйл ажиллагаа, зөрчлийг шийдвэрлэх арга зам сургалтын тайлан (ажлын даалгавар3.4.17)

2014/10/01      

image description

Цэвэр агаарын сан ба төрийн бусад байгууллага хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаа Сангийн өнөөгийн бүтэц зохион байгуулалтанд хийсэн үнэлгээ

Цэвэр агаарын сан ба төрийн бусад байгууллага хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаа Сангийн өнөөгийн бүтэц зохион байгуулалтанд хийсэн үнэлгээ Огноо: 2012-6-5 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

Цэвэр агаарын сангийн 2012 оны болон 2013-2015 төсвийн төсөөсөл

Цэвэр агаарын сангийн 2012 оны болон 2013-2015 төсвийн төсөөсөл Огноо: 2012 оны 6 дугаар сар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

Улаанбаатар Цэвэр Агаар Санаачлага II үе

Цэвэр агаар сан(ЦАС)-гийн бүтэц зохион байгуулалт ба ажлын даалгавар Бүтээгдэхүүн 3.4.3 2012 оны 6-р сарын 11

2014/10/01      


Facebook Twitter YouTube