Сайжруулсан зуух борлуулах төвүүд

Дүүрэг Хороо
1 Сонгинохайрхан 1
2 Сонгинохайрхан 5
3 Сонгинохайрхан 22
4 Сонгинохайрхан 28
5 Сонгинохайрхан 31
6 Баянзүрх 2
7 Баянзүрх 8
8 Баянзүрх 9
9 Баянзүрх 22
10 Баянзүрх 24
11 Сүхбаатар 13
12 Сүхбаатар 14
13 Сүхбаатар 15
14 Сүхбаатар 16
15 Сүхбаатар 18
16 Чингэлтэй 8
17 Чингэлтэй 10
18 Чингэлтэй 12
19 Чингэлтэй 15
20 Чингэлтэй 18
21 Баянгол 9
22 Баянгол 10
23 Баянгол 11
24 Хан-Уул 8
25 Хан-Уул 10