Шинэ

image description

Улсын судалгаа шинжилгээний лабораториуд

Улсын судалгаа шинжилгээний лабораториуд

2014/10/01      

image description

Улаанбаатар-цэвэр агаар төслийн 2013 оны тайлан

Улаанбаатар-цэвэр агаар төслийн 2013 оны тайлан

2014/10/01      

image description

Хот суурин газрын агаарын бохирдлын хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа

Хот суурин газрын агаарын бохирдлын хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа

2014/09/30      

image description

Нийслэлийн статистик тоо

Нийслэлийн статистик тоо

2014/09/17      

image description

Агаар бохирдуулагч бодисын шинж чанар, тэдгээрийг тодорхойлох аргын үндэс

Агаар бохирдуулагч бодисын шинж чанар, тэдгээрийг тодорхойлох аргын үндэс

2014/09/17      

image description

Агаарын чанарын төлөв байдал

Агаарын чанарын төлөв байдал

2014/09/17      

image description

Сайжруулсан түлшний хэрэглээний судалгааны үр дүнгийн танилцуулга

Сайжруулсан түлшний хэрэглээний судалгааны үр дүнгийн танилцуулга

2014/09/17      

image description

Сайжруулсан түлшний хэрэглээний судалгааны үр дүнгийн танилцуулга

Сайжруулсан түлшний хэрэглээний судалгааны үр дүнгийн танилцуулга

2014/09/17      Facebook Twitter YouTube