Шинэ

image description

Дизель хөдөлгүүртэй автомашин - утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга

MNS 5014 : 2009 Олон улсын стандартчиллын байгууллага /ISO/ нь дэлхийн улс орнуудын стандартын байгууллагууд (ISO-ийн гишүүн орнууд)-ын нэгдсэн холбоо юм. Олон улсын хэмжээнд мөрдөх стандартыг боловсруулах ажлыг ISO-гийн техникийн хороод хэрэгжүүлдэг юм. Тухайн техникийн салбар хороодын хариуцсан чиглэлийг сонирхож байгаа аль ч гишүүн орон уг хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажиллах эрхтэй.

2014/09/16      

image description

Монгол гэрийн дулаалгын бүрээс. Техникийн шаардлага

MNS 5801 : 2007 Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төв (цаашид СХҮТөв гэх) нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартын төсөл боловсруулах ажлыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэдэг. Тус төв нь улсын стандартын төсөл боловсруулах ажлыг тухайн салбарын техникийн хороодоор дамжуулан гүйцэтгэдэг юм. Техникийн хороодоор хэлэлцэж дэмжигдсэн стандартын төсөл нь Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн тогтоолоор баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

2014/09/16      

image description

Түлшний мод. Техникийн шаардлага. MNS 5413 : 2011

MNS 5413 : 2011 Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ) нь Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран үндэсний стандартчиллын бодлогыг хэрэгжүүлэх ажил эрхэлдэг.

2014/09/16      

image description

Агаарын чанарын стандарт-4585-2007

Монгол улсын хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, ажиллах, сурах нөхцлийг бүрдүүлэх, экосистемийн тэнцлийг хангах зорилгоор гадаад, дотоод орчны агаар дахь хими, физикийн гаралтай түгээмэл бохирдуулагчийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтооход оршино.

2014/09/16      

image description

Ус халаах зуух. Нэр томъёо, тодорхойлолт-5086

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар. Улаанбаатар хот.

2014/09/16      

image description

Ус халаах зуух. Нэр томъёо, тодорхойлолт-5087

Ус халаах зуух. Нэр томъёо, тодорхойлолт-5087. MNS 5087:2001. Албан хэвлэл. СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. Улаанбаатар хот.

2014/09/16      

image description

Хагас коксон түлш. Техникийн шаардлага-5679-1

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ. ХАГАС КОКСОН ТҮЛШ – ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА MNS 5679-1 : 2011 АЛБАН ХЭВЛЭЛ СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР Улаанбаатар хот 2011 он

2014/09/16      

image description

Халаалтын ба гэрийн зуухын яндангаар гарах утааны найрлага дах агаар бохирдуулагч бодисын хүлцэх дээд хэмжээ ба хэмжих арга-5457

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ алаалтын ба гэрийн зуухны яндангаар гарах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулагч бодисын хүлцэх дээд хэмжээ ба хэмжих арга MNS 5457 : 2005 Албан хэвлэл СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот 2005 он

2014/09/16      


Facebook Twitter YouTube