New

image description

АГААРЫН ЧАНАРЫН ИНДЕКС

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А-327 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт, Хүснэгт 1

2017/02/01      

image description

Агаарын чанар Техникийн ерөнхий шаардлага (MNS4585:2016)

Агаар дахь түгээмэл тархацтай бохирдуулах бодисын хүлцэх агууламж болон физикийн сөрөг нөлөөллийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

2017/02/01      

image description

ГЭРИЙН ЗУУХНЫ ОДОО МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА СТАНДАРТЫГ БҮРЭН ШАТАЛТТАЙ САЙЖРУУЛСАН ЗУУХНЫ БОДИТ ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ ОЙРТУУЛАН ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

I. ОРШИЛ Дэлхийн банк/Олон улсын хөгжлийн ассоциациас авсан хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл (УБЦАТ)-ийн хүрээнд “Гэрийн зуухны одоо мөрдөгдөж байгаа стандартыг бүрэн шаталттай сайжруулсан зуухны бодит үзүүлэлттэй ойртуулан шинэчлэн сайжруулах зөвлөх үйлчилгээ” ажлыг гүйцэтгэхээр ШУТИС-ийн Зуухны туршилт, судалгааны төв болон Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн ТУНэгж харилцан тохиролцож, 2016 оны 4-р сарын 28-нд гэрээ байгуулсан.

2017/01/13      

image description

Developing emission standard for maximum acceptable level of pollutants in the exhaust gases of small hot water boilers

I. INTRODUCTION By mutual agreement between the Research and Experiment Center for Boilers of MUST and Project Management Unit of Ulaanbaatar Clean Air Project on 22ndof June, 2016 to perform project “Developing emission standard for maximum acceptable level of pollutants in the exhaust gases of small hot water boilers” within the Ulaanbaatar clean air project implementing under the preferential loan from the World Bank/International Development Association.

2017/01/13      

image description

Developing emission standard for maximum acceptable level of pollutants in the exhaust gases of small hot water boilers

I. INTRODUCTION By mutual agreement between the Research and Experiment Center for Boilers of MUST and Project Management Unit of Ulaanbaatar Clean Air Project on 22ndof June, 2016 to perform project “Developing emission standard for maximum acceptable level of pollutants in the exhaust gases of small hot water boilers” within the Ulaanbaatar clean air project implementing under the preferential loan from the World Bank/International Development Association.

2017/01/13      

image description

“Биодизелийн түлш” техникийн шаардлага монгол улсын стандарт

“Биодизелийн түлш” техникийн шаардлага монгол улсын стандарт

2014/10/23      


Facebook Twitter YouTube