Агаарын бохирдлыг бууруулах
үндэсний хороо

Эдийн засгийн хөгжлийн яам

Эдийн засгийн хөгжлийн яамны эрхэм зорилго нь эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн урт, дунд, богино хугацааны оновчтой бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх замаар хүн амын амьжиргааны түвшинг тогтвортой дээшлүүлэхэд оршино.