Агаарын бохирдлыг бууруулах
үндэсний хороо

Өмнөговь