Агаарын бохирдлыг бууруулах
үндэсний хороо

Жайка Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл