Агаарын бохирдлыг бууруулах
үндэсний хороо

Баянзүрх

.