Мэдээ, мэдээлэл

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Нийтлэгдсэн огноо: 2015/08/03

2014 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай Монгол улсын ерөнхий сайдын 151 дүгээр захирамжаар АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРОО дараах бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэгдэн батлагдсан. 

                                            АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН 

 

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ     АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ   АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ 
    ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА            ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДЭД ДАРГА              ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

                                                                       
              Ч.САЙХАНБИЛЭГ                                        Н.БАТЦЭРЭГ                                                   Г.НЯМДАВАА
       Монгол Улсын Ерөнхий сайд              Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал           БОНХАЖЯ-ны ХБОБНУГ-ын даргын 
                                                                                 жуулчлалын сайд                               албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

                                                                                         

                                                                                            ГИШҮҮД

 

                                                                                                      
               О.ЧУЛУУНБИЛЭГ                                             Л.ЭРДЭНЭЧИМЭГ                                         Ө.ПҮРЭВБААТАР 
   Ерөнхийлөгчийн амьдрах орчин,                Улсын Их Хурал дахь Агаарын бохирдлыг             Эрчим хүчний дэд сайд
  ногоон хөгжлийн бодлогын зөвлөх                       бууруулах Дэд хорооны дарга

 

                                                                                                     
                  Т.БАТ-ЭРДЭНЭ                                                 Х.ГАНЦОГТ                                                        Д.АРТАГ
Нийслэлийн засаг даргын экологи, ногоон              Сангийн яамны Төрийн                            Уул уурхайн яамны Төрийн 
   хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч                      нарийн бичгийн дарга                               нарийн бичгийн дарга

 

                                                                                                                                              Р.ЭРДЭНЭБҮРЭН                                             Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ                                             Л.ЭРДЭНЭЧУЛУУН
  Барилга, Хот байгуулалтын яамны                  Зам тээврийн яамны Төрийн                              Нийслэлийн мэргэжлийн 
     Төрийн нарийн бичгийн дарга                             нарийн бичгийн дарга                                     хяналтын газрын дарга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Twitter YouTube