УБЦАТ: ЗУУХНЫ ХӨТӨЛБӨР

Нийтлэгдсэн огноо: 2015/01/08

Мянганы сорилтын сангийн зуух солих хөтөлбөрт хамрагдаагүй, нийслэлийн  төвийн 6 дүүргийн 45 000 гэр хорооллын өрхийг  УБЦАТ нь бүрэн шаталттай сайжруулсан зуухны хөтөлбөрт хамруулах ажлын хүрээнд:  

 • Зорилтот өрхүүд, тэдгээрийн байршлыг тогтоох,
  • “Дулааны техник үйлдвэрийн экологийн хүрээлэн” (ДТҮЭХ)-ийн зуухны туршилтын лабораторийн техникийн чадавхийг бэхжүүлэх,
  • Бүрэн шаталттай сайжруулсан зуухны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоож,  зуухны утаа ялгаруулалт  үр ашгийг туршиж сонгон шалгаруулах,
  • Ханан пийшинд зуух угсрах  аюулгүйн  зөвлөмжийг боловсруулах,
  • Зуухны борлуулалтын механизмыг боловсруулж  хэрэгжүүлэх,
  • Хуучин зуух устгал,
  • Чанарын хяналт,
  • Санал гомдол шийдвэрлэх зэрэг

Зорилтот өрх буюу төсөлд хамруулж, хөнгөлөлттэй үнээр зуух олгох айл өрх нь.

 • Өмнө нь татаастай үнээр бүрэн шаталттай “цэвэр” зуух авч байгаагүй байх,
 • Гэр хорооллын иргэн байх,
 • Бүртгэгдсэн хаягандаа амьдардаг байх,

Дээрх шалгуур үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангаж байгаа айл өрхийг УБЦАТ-ийн зуухны хөтөлбөрт хамрагдах эрх бүхий өрх гэж үзэх юм.

                                          


Facebook Twitter YouTube