Мэдээ, мэдээлэл

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБАНААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

Нийтлэгдсэн огноо: 2022/10/21

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБАНААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн хамтарсан тушаал, захирамж, Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны 2019 оны 19/17 тогтоолыг тус тус үндэслэн “Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг сайжруулах бүс”-ээр түүхий нүүрс тээвэрлэн гарах зөвшөөрөл хүсэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн БОАЖЯ-ны байрны “Нэг цэгийн үйлчилгээ”-нд албан хүсэлт өгнө үү.

I. АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА Нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрөл хүсэхдээ дор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

1.1..Эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй этгээд эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар, түүхий нүүрс худалдан авах гэрээний хуулбар;

1.2.Тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар;

2.Нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрлийн бичигт дараах мэдээллийг тусгана.

Үүнд:

2.1. Эрхийн бичгийн хүчинтэй хугацаа;

2.2. Тээвэрлэх хэмжээ, тонн;

2.3. Тээврийн хэрэгслийн марк, улсын дугаар, зориулалт, даац;

2.4. Тээвэрлэлтийн маршрут /тодорхой заасан байх/;

2.5. Уурхайн нэр;

2.6. Олборлогч аж ахуйн нэгжийн нэр, талбайн байршил;

2.7. Буулгах байршлын мэдээлэл;

II. ХУВЬ ХҮН, ИРГЭД та бүхэн Нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрлийг хүсэхдээ дараах дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

1. Тээвэрлэгчийн бичиг баримтын хуулбар;

2. Тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар;

3. Тээврийн хэрэгслийн марк, улсын дугаар, зориулалт, даац;

4. Тээвэрлэх хэмжээ, тонн;

5. Буулгах байршлын мэдээлэл;

6. Тээвэрлэлтийн маршрут /тодорхой заасан байх/.


Facebook Twitter YouTube